Tuesday, April 21, 2009

words

shcmurna schmurna schmurna schmurna gurgle BLOOP BLOOP SCHMURNNNNAAAA....GURGLE....
SMURP SCHQUERKL SMURNA FLUMPUROOK GLUUUNNNMA

POOP.
FART
BLEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHH

GURGLE SNORT SNART SNURT SNERT SNIRT

4 comments:

Jun said...

GURGLE SNORT SNART SNURT SNERT SNIRT, could this rhyme with dirt?

Aquaria Longstream said...

yeah i guess so lol

Jun said...

hee hee!

Cyan said...

:P